17. Latvijas Stādu parādes nolikums
Latvijas Stādu parāde ir lielākais un apmeklētākais dārzkopības nozares pasākums, tā mērķis ir popularizēt Latvijā audzētus stādus un to ražotājus. 2021.gadā Latvijas Stādu parāde (LSP) notiks 17.gadu.
ORGANIZATORS
Pasākumu īsteno Stādu un kūdras inovāciju fonds sadarbībā ar Stādu audzētāju biedrību un Siguldas novada Domi.
NORISES VIETA UN LAIKS
2021. gada 30.aprīlis un 1.maijs, plkst. 9:00 - 18:00, Sigulda, Svētku laukums.
DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA
1. LSP tiek reģistrēti saimnieciskās darbības veicēji, kas reģistrējuši savu saimniecisko darbību Latvijā vai privātpersonas, kas atbilst likuma Par iedzīvotāju ienākumu nodokli 9.pantam.
1.1. Stādu audzētāji ar Latvijā audzētu stādu sortimentu;
1.2. Amatnieki un pārtikas ražotāji, kuru produkcija ir ražota Latvijā;
1.3. Dārza preču un tehnikas tirgotāji;
1.4. Citi dalībnieki, kuru piedāvātais produkts atbilst pasākuma būtībai.
2. Dalībnieku reģistrācijas termiņi:
2.1. Stādu audzētāju biedrības biedri reģistrējas elektroniski no 15.februāra plkst 8:00, citi dalībnieki no 22.februāra (D un E zonas pieteikumi tiks apkopoti un reģistrēti izlases kārtībā).
2.2. Reģistrācija notiek līdz 26.aprīlim, ja vēl ir pieejami tirdzniecības laukumi.
3. Reģistrācijas kārtība:
3.1. Pasākuma mājas lapā www.staduparade.lv jāaizpilda pieteikuma anketa, jāapliecina nolikums u.c. prasītie dokumenti. Pieteikuma anketā tiek uzrādīti tikai pieejamie moduļi un attiecīgs skaits brīvo metru. Reģistrācija nenotiks, ja pieteikums tiks nosūtīts nepilnīgi.
3.2. A; B; C zonās dalībnieks pats var izvēlēties moduļu numuru un platību, ja vēl ir pieejamas brīvas vietas, D un E zonās dalībnieks atzīmē zonu, norāda nepieciešamo platību, piezīmēs ieraksta vēlamo moduļu numuru, kur velētos tirgoties, pēc dalībnieku atlases, organizators piešķir dalībniekam konkrētu numuru, par ko informē pieteikumā norādītajā epastā.
3.3. Amatniekiem un pārtikas ražotājiem papildus jāpievieno produkcijas fotogrāfijas.
3.4. Dalībnieks veic dalības maksu par 2 dienām, netiek reģistrēti dalībnieki, kas vēlas piedalīties tikai uz vienu pasākuma dienu.
4. Dalībnieks nedrīkst nodot trešajām personām uz viņa vārda reģistrētu moduli.
5. Reģistrācijas apstiprinājums:
5.1. Dalībnieki, kas atbilst nolikuma punktiem 1.1., 1.3. un 1.4. tiek reģistrēti tiklīdz tiek saņemti visi nepieciešamie dokumenti attiecīgajos termiņos saskaņā ar šī nolikuma 2.punktu.
5.2. Dalībniekiem, kas atbilst nolikuma punktam 1.2., reģistrācijas apstiprinājums tiks nosūtīts uz anketā norādīto e-pastu pēc administratora apstiprinājuma. Organizatoram nav pienākums informēt pieteikuma iesniedzējus, kuri netiek akceptēti vai tā produkcija ir neatbilstoša, vai konkrētajā preču grupā ir pārāk daudz pieprasījumu uz vietām.
5.3. Organizators patur tiesības nereģistrēt dalībniekus, kuru reputācija ir apšaubāma vai nepārbaudāma.
DALĪBAS MAKSA
6. Tirdzniecības laukumi sadalīti A (stādi); B (stādi); C (dārza preces, tehnika); D (amatnieki, pārtikas tirgotāji bez elektrības pieslēguma); E (amatnieki, pārtikas tirgotāji ar elektrības pieslēgumu) zonās. Ēdinātāju zona atrodas Svētku laukuma centrā. Izcenojumus skatīt pielikumā.
6.1. Katrā moduļa numurā pieejamā platība ir redzama pieteikuma anketā, kur dalībnieks norāda moduļa numuru un cik tekošos metrus gar ceļu vēlas reģistrēt.
6.2. Cenrādī dalības maksas norādītas par katru tekošo metru.
6.3. Pielikumā norādītā dalības maksa ir par abām pasākuma dienām, uz vienu pasākuma dienu dalībnieks netiek reģistrēts.
6.4. D un E zonās dalības maksa ir atkarīga no reģistrēto tekošo metru skaita. D un E zonas dalībniekiem ir iespēja pieteikuma brīdī brīvā formā nosūtīt vēlamo tirdzniecības moduļa atrašanās vietu, bet organizators patur tiesības novietot konkrēto dalībnieku vietā, kuru uzskata par atbilstošāku.
6.5. Pielikumā esošajā dalības maksā ir ietverta Siguldas novada Domes noteiktā tirdzniecības nodeva uz abām dienām, pasākuma organizators iesniedz Domei kopēju dalībnieku sarakstu un saņem tirdzniecības atļauju.
6.6. Dalības maksa atšķiras sekojoši:
6.6.1. SAB biedriem tiek piešķirta bonusa atlaide;
6.6.2. Moduļi, kuros pieejams elektrības pieslēgums ir par paaugstinātu maksu;
6.6.3. Dalībniekiem, kas nodarbojas ar sabiedrisko ēdināšanu vai tirgo alkoholiskos dzērienus dalības maksa ir paaugstināta. Ja dalībnieks piedalās ar dažāda sortimenta precēm, dalības maksa tiek aprēķināta pēc augstākās cenas (sabiedriskā ēdināšana, alkoholiskie dzērieni).
APMAKSAS KĀRTĪBA
7. Dalībniekiem, kuri piedalās ar precēm, kas apzīmētas ar preču zīmi "Radīts S!guldā", organizators piemēro 50% atlaidi no attiecīgās tirdzniecības nodevas (nevis dalības maksas) saskaņā ar Siguldas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.24 no 03.08.2016. Lai saņemtu šo atvieglojumu, dalībniekam atsūtot pieteikumu ir jāpievieno ieskanēta Siguldas attīstības aģentūras izsniegtā atļauja preču zīmes Radīts S!guldā lietošanai.
8. Maksa par dalību tiek iekasēta kā priekšapmaksa ar bankas pārskaitījumu pēc avansa rēķina saņemšanas anketā norādītajā e-pastā. Oriģinālrēķins tiks izsūtīts elektroniski pēc tam, kad dalības maksa tiks saņemta avansa rēķinā norādītajā kontā.
9. Ja dalībnieks ir apmaksājis dalības maksu, bet dažādu iemeslu dēļ atsakās no dalības pasākumā, organizators atgriež dalības maksu 50% apmērā pēc rakstiska pieprasījuma, bet, ja dalībnieks nebrīdinot organizatoru, nav ieradies uz pasākumu, bet ir apmaksājis dalības maksu, tā netiek atgriezta arī daļēji.
10. Noteiktajā termiņā neapmaksāts rēķins tiek uzskatīts kā dalības atteikums un bez brīdinājuma vieta tiek nodota citam dalībniekam.
UZKRAUŠANĀS UN NOVĀKŠANĀS LAIKI
11. Tirdzniecības laukuma iekārtošana iespējama no 29.aprīļa plkst 12:00 līdz 30.aprīļa plkst 8:00. Piebraukšana pie tirdzniecības vietas ar auto 30. aprīlī un 1. maijā līdz plkst. 7:00. Vakarā transporta kustība atsākas no plkst.17:00.
12. Dalībnieks ir atbildīgs par drošu savu preču atstāšanu - pārklājot atstātās preces ar plēvi vai noslēdzot tentu. Pametot savu ekspozīciju, dalībnieks pieaicina atbildīgo apsardzes darbinieku, lai pārliecinātos par drošu tirdzniecības vietu. Stādu parādes organizatori nenes atbildību par preču drošību, ja dalībnieks nav veicis iepriekš minētās darbības.
13. Apsardze tiek nodrošināta sekojošos laikos:
13.1. 29.aprīlī no plkst. 12:00 līdz 30.aprīļa plkst. 7:00
13.2. 30.aprīlī no plkst 18:00 līdz 1.maija plkst. 7:00
14. Dalībnieku stāvvieta – piekabes un vienu dalībnieka transporta līdzekli drīkstēs atstāt pļavā pie Panorāmas rata – atsevišķā teritorijā.
CITI NOTEIKUMI
15. Tirdzniecības laukumā esošajam pārstāvim ir jāspēj uzrādīt visi normatīvajos aktos un likumos prasītie dokumenti, kā arī piederības apliecinājums saimniecībai, kuru tas pārstāv.
16. Ja dalībnieks nebrīdinot organizatoru neierodas uz pasākumu līdz 30.aprīļa plkst 8:00, reģistrētā vieta tiek atbrīvota, dalības maksa netiek atgriezta un pasākuma organizatoram ir tiesības nodot tirdzniecības laukumu citam dalībniekam.
17. Dalībnieks nodrošina savu tirdzniecības vietu noklāt ar augsnes sedzējaudumu, lai pasargātu Svētku laukuma zālienu no izmīdīšanas.
18. Pēc pasākuma dalībnieks sakopj savu tirdzniecības vietu, atkritumus nogādā tuvākajā atkritumu urnā. Ja tirdzniecības vietā tiks atstāti atkritumi vai bojāts segums, organizatoram ir tiesības vērsties pie dalībnieka un piedzīt radušos zaudējumus.
19. Ja dalībnieks, nebrīdinot organizatoru, pamet tirdzniecības vietu pirms plkst.17:00, tiek fiksēts pārkāpums un piestādīta soda nauda 200 EUR, kā arī sankcijas dalībai nākamajos pasākumos.
20. Organizators patur tiesības nepieņemt dalībnieku tā organizētajos pasākumos, ja dalībnieka rīcība ir bijusi negatīva vai nekorekta.
21. Organizators apliecina, ka ievēro likuma “Par grāmatvedību” normas, t.sk. veic atbilstošu likumam personas datu apstrādi un uzglabā datus noteiktajos termiņos.
22. Dalībnieks apzinās, ka pasākuma laikā var tikt fotografēts un fotogrāfijas var tikt publicētas mēdijos un pasākuma mājas lapā www.staduparade.lv mārketinga nolūkos.
23. Ne organizators, ne dalībnieks nav atbildīgs par nolikuma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar nepārvaramu varu šī nolikuma izpratnē saprotamas dabas katastrofas, stihiskas nelaimes, streiks, pasākumi, kas saistīti ar COVID 19 ierobežojumiem, valsts varas un pārvaldes institūciju rīkojumu un citiem apstākļiem, kurus Pusēm nav bijis iespējams paredzēt vai novērst, bet kuri tieši ietekmēja Nolikumā noteikto darbu izpildi. Gadījumā, ja augstākminētie apstākļi turpinās noteiktu laiku, saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par attiecīgo laika periodu. Dalības maksu, kuru veicis Dalībnieks, COVID 19 ierobežojošo pasākumu ieviešanas gadījumā, tiek atgriezta 50% apmērā pēc rakstiska pieprasījuma.
24. Dalībnieks reģistrējoties Stādu parādei apliecina, ka ir iepazinies ar nolikumu, kā arī piekrīt fizisko datu apstrādei nolikumā noteiktajam mērķim.
25. Dalībnieks apņemas veikt visas nepieciešamās darbības un ievērot visus tajā brīdī valstī pieņemtos distancēšanās un drošības noteikumus COVID 19 kontekstā.
26. Jebkādu jautājumu gadījumā, t.sk. par fizisko datu apstrādi un uzglabāšanu, dalībnieks var griezties pie organizatora, kontaktinformācija: Silvija Garoza, Mob: 22334990, registracija@staduparade.lv.
27. Organizators ir tiesīgs mainīt/papildināt Nolikumu nebrīdinot par to dalībnieku iepriekš.
ĒTIKAS KOMISIJA
28. Komisija sastāv no 3 locekļiem:
28.1. Komisijas uzdevums ir kontrolēt dalībnieku produkcijas atbilstību 17.Latvijas Stādu parādes nolikumam.
28.2. Konstatējot pārkāpumu, komisija ir tiesīga sastādīt protokolu, kas būs par pamatu pasākuma organizatoriem lemt par sankcijām – izraidīt dalībnieku no pasākuma, neatgriežot dalības maksu vai izteikt brīdinājumu un, ja pārkāpumi tiek novērsti, lemt par dalībnieka tiesībām piedalīties nākamajās Stādu parādēs.