15. Latvijas Stādu parādes nolikums

Latvijas Stādu parāde ir lielākais un apmeklētākais dārzkopības nozares pasākums, kura mērķis ir popularizēt Latvijā audzētus stādus un to ražotājus. 2018.gadā Latvijas Stādu parāde (LSP) notiks 15.gadu pēc kārtas.


ORGANIZATORS
Pasākumu īsteno Stādu un kūdras inovāciju fonds sadarbībā ar Stādu audzētāju biedrību un Siguldas novada Domi.
NORISES VIETA UN LAIKS
2018. gada 4. - 5.maijs, plkst. 9:00 - 18:00, Sigulda, Svētku laukums.
DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA
1. LSP tiek reģistrēti saimnieciskās darbības veicēji, kas reģistrējuši savu saimniecisko darbību Latvijā vai privātpersonas, kas atbilst likuma Par iedzīvotāju ienākumu nodokli 9.pantam.
1.1. Stādu audzētāji ar Latvijā audzētu stādu sortimentu;
1.2. Amatnieki un pārtikas ražotāji, kuru produkcija ir ražota Latvijā;
1.3. Dārza preču un tehnikas tirgotāji;
1.4. Citi dalībnieki, kuru piedāvātais produkts atbilst pasākuma būtībai.
2. Dalībnieku reģistrācijas termiņi:
2.1. Stādu audzētāju biedrības biedri reģistrējas elektroniski no 29.janvāra plkst 9:00, citi dalībnieki no 12.februāra.
2.2. Reģistrācija notiek līdz 26.aprīlim, ja vēl ir pieejami tirdzniecības laukumi.
3. Reģistrācijas kārtība:
3.1. Pasākuma mājas lapā www.staduparade.lv jāaizpilda pieteikuma anketa, jāapliecina nolikums u.c. prasītie dokumenti. Reģistrācija nenotiks, ja pieteikums tiks nosūtīts nepilnīgi.
3.2. Amatniekiem un pārtikas ražotājiem papildus jāpievieno produkcijas fotogrāfijas.
3.3. Dalībnieks veic dalības maksu par 2 dienām, netiek reģistrēti dalībnieki, kas vēlas piedalīties tikai uz vienu pasākuma dienu.
4. Dalībnieks nedrīkst nodot trešajām personām uz viņa vārda reģistrētu moduli.
5. Reģistrācijas apstiprinājums:
5.1. Dalībnieki, kas atbilst nolikuma punktiem 1.1., 1.3. un 1.4. tiek reģistrēti tiklīdz tiek saņemti visi nepieciešamie dokumenti attiecīgajos termiņos saskaņā ar šī nolikuma 2.punktu.
5.2. Dalībniekiem, kas atbilst nolikuma punktam 1.2., reģistrācijas apstiprinājums tiks nosūtīts uz anketā norādīto e-pastu pēc dalībnieku atlases līdz 4.martam. Organizatoram nav pienākums informēt pieteikuma iesniedzējus, kuri nav izturējuši konkursu vai tā produkcija ir neatbilstoša, vai konkrētajā preču grupā ir pārāk daudz pieprasījumu uz vietām. Organizators var reģistrēt dalībnieku arī pēc 4.marta, ja tā produkcijas unikalitāte ir nepieciešama piedāvājuma dažādībai.
5.3. Organizators patur tiesības nereģistrēt dalībniekus, kuru reputācija ir apšaubāma vai nepārbaudāma.
DALĪBAS MAKSA
6. Tirdzniecības laukumi sadalīti A (stādi); B (stādi); C (dārza preces, tehnika); D (amatnieki); E (pārtikas ražotāji) zonās. Pārtikas ražotāju un ēdinātāju zona atrodas Svētku laukuma centrā.
6.1. Katra moduļa numura kvadratūra ir vismaz 25m2, pieteikuma anketā dalībnieks norāda moduļa numuru un cik tekošos metrus gar ceļu vēlas reģistrēt.
6.2. Dalībnieks var reģistrēt mazāk nekā 5m tekošie metri (kas ir atbilstošs 1 moduļa numuram).
6.3. Cenrādī dalības maksas norādītas par katru tekošo metru.
6.4. Pielikumā norādītā dalības maksa ir par abām pasākuma dienām.
6.5. D un E zonās nav moduļu numuri, dalības maksa ir atkarīga no reģistrēto tekošo metru skaita.
6.6. Skatīt šī nolikuma pielikumu par reģistrēto metru izcenojumiem.
6.7. Pielikumā esošajā dalības maksā ir ietverta Siguldas novada Domes noteiktā tirdzniecības nodeva uz abām dienām, pasākuma organizators iesniedz Domei kopēju dalībnieku sarakstu un saņem tirdzniecības atļaujas.
APMAKSAS KĀRTĪBA
7. Reģistrējoties dalībai un veicot apmaksu līdz 12.martam, dalības maksai tiek piešķirta 10% atlaide.
8. Maksa par dalību tiek iekasēta kā priekšapmaksa ar bankas pārskaitījumu pēc avansa rēķina saņemšanas anketā norādītajā e-pastā. Oriģinālrēķins tiks izsūtīts elektroniski tiklīdz dalības maksa tiks ieskaitīta avansa rēķinā norādītajā kontā.
9. Noteiktajā termiņā neapmaksāts rēķins tiek uzskatīts kā dalības atteikums un bez brīdinājuma vieta tiek nodota citam dalībniekam.
UZKRAUŠANĀS UN NOVĀKŠANĀS LAIKI
10. Tirdzniecības laukuma iekārtošana iespējama no 3.maija plkst 12:00 līdz 4.maija plkst 8:00. Piebraukšana pie tirdzniecības vietas ar auto 4.un 5. maijā līdz plkst. 7:00.
11. Vakarā transporta kustība atsākas no plkst.17:00.
12. Dalībnieks ir atbildīgs par drošu savu preču atstāšanu - pārklājot atstātās preces ar plēvi vai noslēdzot tentu. Pametot savu ekspozīciju, dalībnieks pieaicina atbildīgo apsardzes darbinieku, lai pārliecinātos par drošu tirdzniecības vietu. Stādu parādes organizatori nenes atbildību par preču drošību, ja dalībnieks nav veicis iepriekš minētās darbības.
13. Apsardze tiek nodrošināta sekojošos laikos:
13.1. 3.maijā no plkst. 12:00 līdz 4.maija plkst. 8:00
13.2. 4.maijā no plkst 18:00 līdz 5.maija plkst. 8:00
14. Dalībnieku stāvvieta – piekabes un vienu dalībnieka transporta līdzekli drīkstēs atstāt pļavā pie Panorāmas rata – atsevišķā teritorijā.

CITI NOTEIKUMI
15. Tirdzniecības laukumā esošajam pārstāvim ir jāspēj uzrādīt visi normatīvajos aktos un likumos prasītie dokumenti, kā arī piederības apliecinājums saimniecībai, kuru tas pārstāv.
16. Ja dalībnieks nebrīdinot organizatoru neierodas uz pasākumu līdz 4.maija plkst 8:00, reģistrētā vieta tiek atbrīvota, dalības maksa netiek atgriezta un pasākuma organizatoram ir tiesības nodot tirdzniecības laukumu citam dalībniekam.
17. Dalībnieks nodrošina savu tirdzniecības vietu noklāt ar augsnes sedzējaudumu, lai pasargātu Svētku laukuma zālienu no izmīdīšanas.
18. Pēc pasākuma dalībnieks sakopj savu tirdzniecības vietu, atkritumus nogādā tuvākajā atkritumu urnā. Ja tirdzniecības vietā tiks atstāti atkritumi vai bojāts segums, organizatoram ir tiesības vērsties pie dalībnieka un piedzīt radušos zaudējumus.
19. Ja dalībnieks, nebrīdinot organizatoru, pamet tirdzniecības vietu pirms plkst.17:00, tiek fiksēts pārkāpums un piestādīta soda nauda 200 EUR.
ĒTIKAS KOMISIJA
20. Komisija sastāv no 3 locekļiem:
20.1. Komisijas uzdevums ir kontrolēt dalībnieku produkcijas atbilstību 15.Latvijas Stādu parādes nolikumam.
20.2. Konstatējot pārkāpumu, komisija ir tiesīga sastādīt protokolu, kas būs par pamatu pasākuma organizatoriem lemt par sankcijām – izraidīt dalībnieku no pasākuma, neatgriežot dalības maksu vai izteikt brīdinājumu un, ja pārkāpumi tiek novērsti, lemt par dalībnieka tiesībām piedalīties nākamajās Stādu parādēs.