15. Rudens Stādu parādes nolikums

Stādu parāde ir lielākais un apmeklētākais dārzkopības nozares pasākums, kura mērķis ir popularizēt Latvijā audzētus stādus un to ražotājus. 2019.gadā Rudens Stādu parāde (RSP) notiks 15.gadu pēc kārtas.

ORGANIZATORS
Pasākumu īsteno Stādu un kūdras inovāciju fonds sadarbībā ar Stādu audzētāju biedrību un Siguldas novada Domi.

NORISES VIETA UN LAIKS
2019. gada 21.septembris, plkst. 9:00 - 16:00 Sigulda, Svētku laukums.

DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA

1.     RSP tiek reģistrēti saimnieciskās darbības veicēji, kas reģistrējuši savu saimniecisko darbību Latvijā vai privātpersonas, kas atbilst likuma Par iedzīvotāju ienākumu nodokli 9.pantam.

1.1.  Stādu audzētāji ar Latvijā audzētu stādu sortimentu;

1.2.  Amatnieki un pārtikas ražotāji, kuru produkcija ir ražota Latvijā;

1.3.  Dārza preču un tehnikas tirgotāji;

1.4.  Citi dalībnieki, kuru piedāvātais produkts atbilst pasākuma būtībai.

2.     Dalībnieku reģistrācijas termiņi:

2.1.  Stādu audzētāju biedrības biedri reģistrējas elektroniski no 1.augusta, citi dalībnieki no 15.augusta.

2.2.  Reģistrācija notiek līdz 13.septembrim, ja vēl ir pieejami tirdzniecības laukumi.

3.     Reģistrācijas kārtība:

3.1.  Pasākuma mājas lapā www.staduparade.lv jāaizpilda pieteikuma anketa, jāapliecina nolikums u.c. prasītie dokumenti. Reģistrācija nenotiks, ja pieteikums tiks nosūtīts nepilnīgi – dalībniekam pēc anketas nosūtīšanas jāapstiprina automātiski saņemtais e-pasts, uzspiežot uz norādītās saites un jāgaida informācija no administratora.

3.2.  Amatniekiem un pārtikas ražotājiem papildus jāpievieno produkcijas fotogrāfijas.

4.     Dalībnieks nedrīkst nodot trešajām personām uz viņa vārda reģistrētu moduli.

5.     Reģistrācijas apstiprinājums:

5.1.  Dalībniekiem, kuri korekti ir aizpildījuši pieteikumu, tiek rezervēta izvēlētā vieta, bet administrators ir tiesīgs noraidīt pieteikumu, nebrīdinot pieteicēju, ja dalībnieks reģistrējis vietu neatbilstošā zonā vai kādu citu iemeslu dēļ.

5.2.  Organizators patur tiesības nereģistrēt dalībniekus, kuru reputācija ir apšaubāma vai nepārbaudāma.

DALĪBAS MAKSA

6.     Tirdzniecības laukumi sadalīti A (stādi); B (stādi); C (dārza preces, tehnika); D (amatnieki, pārtikas ražotāji, citas preces/pakalpojumi).

6.1.  A;B;C;D zonās katra moduļa izmērs ir 5 tekošie metri, izņemot moduļus, kuru izmērs ir nestandarta, katra moduļa pieejamais izmērs ir redzams pieteikuma anketā, izvēloties attiecīgo zonu un moduļa nr. iespējams izvēlēties tik tekošos metrus, cik attiecīgi ir brīvi konkrētajā modulī.

6.2.  Cenrādī dalības maksas norādītas par katru tekošo metru.

APMAKSAS KĀRTĪBA

7.     Reģistrējoties dalībai un veicot apmaksu līdz 31.augustam, dalības maksai tiek piešķirta 10% atlaide.

8.     Maksa par dalību tiek iekasēta kā priekšapmaksa ar bankas pārskaitījumu pēc avansa rēķina saņemšanas anketā norādītajā e-pastā. Pēc Avansa rēķina pilnīgas apmaksas noteiktajos termiņos, dalībnieks saņems oriģinālrēķinu.

9.     Noteiktajā termiņā neapmaksāts rēķins tiek uzskatīts kā dalības atteikums un bez brīdinājuma vieta tiek nodota citam dalībniekam.

UZKRAUŠANĀS UN NOVĀKŠANĀS LAIKI

10.  Tirdzniecības laukuma iekārtošana iespējama no 20.septembra plkst. 12:00 līdz 21.septembra plkst. 8:00, piebraukt pie tirdzniecības vietas ar auto drīkst līdz plkst.7:00.

11.  Novākties dalībnieki var sākt no plkst. 15:00.

12.  Dalībnieks ir atbildīgs par drošu savu preču atstāšanu (ja iekārtošana notiek līdz 21.septembra plkst. 5:00) - pārklājot atstātās preces ar plēvi vai noslēdzot tentu. Pametot savu ekspozīciju, dalībnieks pieaicina atbildīgo apsardzes darbinieku, lai pārliecinātos par drošu tirdzniecības vietu. Stādu parādes organizatori nenes atbildību par preču drošību, ja dalībnieks nav veicis iepriekš minētās darbības.

13.  Apsardze tiek nodrošināta no 20.septembra plkst.12:00 līdz 21.septembra plkst. 5:00.

14.  Dalībnieki novieto savus transporta līdzekļus atsevišķā dalībnieku stāvlaukumā, bet moduļos, kur iespējams novietot auto aizmugurē, netraucējot pārredzamību, to drīkst darīt, iepriekš vienojoties ar organizatoru.

CITI NOTEIKUMI

15.  Tirdzniecības laukumā esošajam pārstāvim ir jāspēj uzrādīt visi normatīvajos aktos un likumos prasītie dokumenti, kā arī piederības apliecinājums saimniecībai, kuru tas pārstāv.

16.  Ja dalībnieks nebrīdinot organizatoru neierodas uz pasākumu līdz 21.septembra plkst. 8:00, reģistrētā vieta tiek atbrīvota, dalības maksa netiek atgriezta un pasākuma organizatoram ir tiesības nodot tirdzniecības laukumu citam dalībniekam.

17.  Dalībnieks nodrošina savu tirdzniecības vietu noklāt ar augsnes sedzējaudumu, lai pasargātu zālienu no izmīdīšanas.

18.  Pēc pasākuma dalībnieks sakopj savu tirdzniecības vietu, atkritumus nogādā tuvākajā atkritumu urnā. Ja tirdzniecības vietā tiks atstāti atkritumi vai bojāts segums, organizatoram ir tiesības vērsties pie dalībnieka un piedzīt radušos zaudējumus.

19.  Ja dalībnieks, nebrīdinot organizatoru, pamet tirdzniecības vietu pirms plkst.15:00, tiek fiksēts pārkāpums un piestādīta soda nauda 200 EUR.

20.  Organizators apliecina, ka ievēro likuma “Par grāmatvedību” normas, t.sk. veic atbilstošu likumam personas datu apstrādi un uzglabā datus noteiktajos termiņos.

21.  Dalībnieks apzinās, ka pasākuma laikā var tikt fotografēts un fotogrāfijas var tikt publicētas mēdijos un pasākuma mājas lapā www.staduparade.lv mārketinga nolūkos.

22.  Dalībnieks reģistrējoties Rudens Stādu parādei apliecina, ka ir iepazinies ar nolikumu, kā arī piekrīt fizisko datu apstrādei nolikumā noteiktajam mērķim.

23.  Jebkādu jautājumu gadījumā, t.sk. par fizisko datu apstrādi un uzglabāšanu, dalībnieks var griezties pie organizatora, kontaktinformācija: Silvija Apšiniece, Mob: 22334990, registracija@staduparade.lv.

ĒTIKAS KOMISIJA

24.  Komisija sastāv no 3 locekļiem:

24.1.  Komisijas uzdevums ir kontrolēt dalībnieku produkcijas atbilstību 15.Rudens Stādu parādes nolikumam.

24.2.  Konstatējot pārkāpumu, komisija ir tiesīga sastādīt protokolu, kas būs par pamatu pasākuma organizatoriem lemt par sankcijām – izraidīt dalībnieku no pasākuma, neatgriežot dalības maksu vai izteikt brīdinājumu un, ja pārkāpumi tiek novērsti, lemt par dalībnieka tiesībām piedalīties nākamajās Stādu parādēs.